Van harte welkom in onze Evangelische Roze Viering op zondag 25 maart 2018. Het thema is: ‘De wil van het volk ...?’; de lezingen zijn uit Johannes 12:12-24 en Filippenzen 5:5-12. Hans-Dieter de Smit heeft de algehele leiding; André Martens uit Amsterdam verzorgt de overdenking. De zangers van G-Roots zullen ons muzikaal ondersteunen. Meer info volgt.

De viering is in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam en begint om 15.00 uur, maar je bent al welkom vanaf een uur of twee. Na de viering kun je napraten in de tuinzaal en andere bezoekers van de dienst ontmoeten.

G-RootsOver het thema zegt André: “Deze viering vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Het volk heeft gekozen... En soms kiest het volk anders dan verwacht of voorspeld. Denk maar aan Brexit en Trump. Wat wil het volk nu eigenlijk? En moeten we altijd maar uitvoeren wat het volk wil? Die vragen zijn niet nieuw. Ook in Bijbel zien we het volk dat dingen wil, eist of verwacht. Onder andere tijdens de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hoe gaat Jezus om met de torenhoge verwachtingen?”

André MartensAndré is sinds 1 september 2017 fulltime kerkelijk werker in de Protestantse Kerk Nederland: drie dagen in Heiloo en twee dagen in Den Helder. In beide gemeenten verzorgt hij het pastoraat aan ouderen. Hij zegt: “Het is een voorrecht om dit werk te mogen doen , waarin we het verhaal van de Bijbel willen verbinden met het verhaal van de mens.” André is  sinds 2007 lid van de voorbereidingsgroep van de ERV: “We zijn elke keer weer dankbaar zijn voor de gehouden viering en de ontmoetingen die hebben plaats gevonden. Het is mooi dat ik op deze wijze een bijdrage mag leveren aan het je bewust zijn dat God onvoorwaardelijk van ons houdt.”zomertijd

 

 

De eerste lezing is uit Johannes 12: 12-24

Intocht in Jeruzalem 12 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15 ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17 De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19 En de Farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’ 20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

De eerste lezing is uit Filippenzen 2: 5-12

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God.

ERV-logo2012-136

Welkom bij de ERV

Het geloof... Moet je dat nu beleven met anderen of kun je het ook voor jezelf houden? Natuurlijk kun jezelf je geloof beleven, en veel homo’s en lesbiennes kiezen daarvoor, omdat ze door hun eigen kerk of gemeente niet worden geaccepteerd.

Wij geloven, dat voor God ieder mens gelijk is en dat Hij een onvoorwaardelijke liefde heeft voor ieder die in Hem gelooft! Hetero of homo. En die liefde vieren we nu al weer ruim 20 jaar binnen de ERV. Uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

De ERV is geen kerk, maar voor velen een rustpunt. Een rustpunt, waar je niet wordt beoordeeld hoe je bent! Een punt van herkenning, omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. God opent Zijn armen voor jou en wil je troosten als je verdrietig bent, maar Hij wil ook met je meedelen in je vreugde.

En met elkaar is het heerlijk om te zingen van Gods liefde en trouw. In de vieringen tref je mensen van allerlei kerken en gemeentes. Van Oud- Gereformeerd tot Evangelisch, van PKN tot Rooms Katholiek. En dat is nou precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen maar juist in overeenkomsten!

De viering

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Keizersgrachtkerk. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op het programma.

Na een viering ben je welkom in de tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met de andere bezoekers. Verder is er de mogelijkheid mee te gaan met een groep bezoekers die ergens gaan eten in de stad en er is een groep die de stad in gaat voor een borrel.

Kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! En samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

 

Elke eerste zondag van de maand vindt er om 14.00 uur een bijeenkomst plaats van de HLBT-steungroep van de Sint Corneliuskerk in de Oekraïne.
Neem voor meer informatie contact op met de voorganger Roman Zuiev T: 06-87212374 E: 

Deze website gebruikt zgn. 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.